top of page

Regulament tombola

REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSUL:

SUNTETI PARTE DIN UNIVERSUL PALL-EX




Subscrisa PALLET EXPRESS S.R.L. societate comerciala cu raspundere limitata, înfiinţata şi organizata conform legislaţiei din România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului din Sibiu sub nr. J32/1100/2011, având Codul Unic de Înregistrare [CUI] 17387271, atribut fiscal RO, cu sediul social în Municipiul Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 197A, Corp C1, judetul Sibiu, aduce la cunostinta persoanelor interesate prezentul regulament general pentru concursul organizat de compania noastra: “Sunteti parte din universul Pall-Ex”.


1. ORGANIZATOR:

Concursul este conceput şi administarat de către PALLET EXPRESS S.R.L. si este adus la cunostinta publicului pe pagina web: https://www. pallex.ro .

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.


2. Locul si perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat in perioada 01 – 31 noiembrie 2023 şi se desfăşoară pe pagina pe pagina web: https://www. pallex.ro


3. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie sa:

- Acceseze pagina web www.pallex.ro si sa răspundă corespunzător la întrebarile din chestionarul din pagina de concurs.

- Sunt clienți activi ai Rețelei Pall-Ex in momentul inscrierii;

- Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator


Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

Partile consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


4. Mecanismul de câştig este:

Tragerea la sorţi, ce va ave avea loc in data de 4 decembrie 2023. Extragerea se va face dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi de catre comisia numita de Organizator. Sunt considerati participant eligibili cei care indeplinesc urmatoarele criterii:

- Au răspunz corespunzător tuturor întrebărilor din chestionar

- Sunt clienți activi ai Rețelei Pall-Ex in momentul inscrierii;


5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice client activ al Retelei Pall-Ex Romania. Totodata, premiile nu se pot cumula, asadar fiecare participant poate avea doar o inscriere in concurs, respectiv maxim un premiu.


6. Premii:

Total 800 de premii, din care:

700 de premii in vouchere valorice, dupa cum urmeaza: 400 de premii constand in vouchere de 10 lei, 200 de premii in vouchere de 20 de lei, 100 de premii constand in vouchere valorice de 30 de lei. Premii in vouchere valorice in valoare totala de 11,000 lei.

Se adauga 100 de premii, constand in: 50 de seturi de darts, 30 de sticle de vin si 20 de sticle de Jaggermeister.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Persoanele declarata câştigătoare vor fi contactate de Organizator în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data afişării rezultatului concursului, in caz contrar premiul câştigat va fi retras de catre Organizator.



7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.


8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.


9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina de website a companiei www.pallex.ro Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina www.pallex.ro. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.


Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.


10. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm sa ne scrieţi la e-mail marketingteam@pallex.ro



PALLET EXPRESS S.R.L.

Administrator,

Danor Ionescu

.........................................................................

Comments


bottom of page